Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bell Krzysztof Pałyska z siedzibą w Józefowie (powiat otwocki) przy ulicy Granicznej 79G, NIP: 5320004887

We wszelkich sprawach związanych z Państwa danymi, należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych dostępnym pod adresem e-mail ado@palac-galiny.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych lub rekreacyjnych na podstawie odpowiednio zawartej umowy. Dbając o ochronę prawnie uzasadnionych interesów Państwa, własnych i innych osób fizycznych, Administrator przetwarza dane osobowe również na wypadek konieczności dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizowanymi usługami. Ponadto, Administrator przetwarza dane w celach nałożonych na niego przez przepisy obowiązującego prawa oraz usprawiedliwionych celach prowadzonej działalności jak marketing czy zapewnienie najwyższej jakości usług. Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, Administrator kierować będzie do Państwa informacje marketingowe dotyczące aktualnej oferty usług, promocji i wydarzeń drogą elektroniczną.

Za Państwa zgodą Administrator może zbierać dane osobowe podczas korzystania ze stron internetowych obiektu automatycznie za pośrednictwem plików „cookie” oraz adresu IP urządzenia użytkownika. Dane te służą monitorowaniu ruchu na stronach www, korzystaniu z przewidzianych na nich funkcji i mogą być niezbędne do ich prawidłowego działania. W każdym czasie mogą Państwo dokonać ich ograniczenia lub wyłączenia poprzez odpowiednią konfigurację urządzenia.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane firmom i specjalistom zewnętrznym, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę świadczenia usług IT oraz organom państwowym i instytucjom uprawnionym do tego na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie, przez okres właściwy dla celu w jakim zostały pozyskane lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Brak podania danych osobowych może uniemożliwić Administratorowi realizację usług.

Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego.

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania, o których mowa w art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r.