Regulamin Sklepu Internetowego „Kuchnia Galin”

Wstęp:

Sprzedażą produktów na stronie https://www.kuchniagalin.pl zajmuje się hotel Pałac i Folwark Galiny, prowadzący działalność pod firmą Bell P.P.H.U. z siedzibą przy  ul. Graniczna 79G   05-410 Józefów, posługującą się numerem NIP 532-000-48-87.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: galiny@palac-galiny.pl

Data publikacji Regulaminu: 18.06.2020

Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego kuchniagalin.pl.
  4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.kuchniagalin.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia, prowadzony przez hotel Pałac i Folwark Galiny.
  5. Restauracja – Gospoda Galiny będąca częścią hotelu Pałac i Folwark Galiny, mieszcząca się pod adresem Galiny 110   11-200 Bartoszyce.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.kuchniagalin.pl

1.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3 Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Restauracją. Określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz wyznacza prawa i obowiązki Restauracji i Kupującego.

1.4  Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto w Polskich Złotych (PLN).

1.5  Zdjęcia produktów zamieszczanych na stronie są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji produktu i mogą nieznacznie odbiegać od jego prawdziwego wizerunku. Nie wpływa to jednak na ich jakość.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1  Kupujący chcąc dokonać zamówienia na stronie Sklepu, wybiera określony produkt/produkty poprzez kliknięcie na przycisk „do koszyka”, a następnie wypełnia formularz zamówienia,  podając m.in. swoje dane, numer telefonu, adres email, godzinę odbioru produktu.

2.2  Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wiadomość elektroniczna przysłana na adres email podany przez Kupującego.

2.3  Sklep niezależnie od postanowień punktu powyższego może dokonać telefonicznego potwierdzenia złożonego zamówienia.

2.4  Zamówienia można składać codziennie od 13:00 do 19:00

2.5  Zamówienia są przyjmowane również:
– za pośrednictwem e-maila pod adresem galiny@palac-galiny.pl
– bezpośrednio w restauracji (Galiny 110  11-200 Bartoszyce), w godzinach jej otwarcia
– telefonicznie po numerem: 89 761 21 67

2.6  Zamówienia należy składać z co najmniej godzinnym wyprzedzeniem (z wyjątkiem potraw oznaczonych jako te które wymagają 24 h wyprzedzenia).

III. ODBIÓR I PŁATNOŚĆ

3.1 Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionych produktów osobiście w restauracji Gospoda Galiny, mieszącej się pod adresem Galiny 110  11-200 Bartoszyce.

3.2 Za zamówione produkty kupujący płaci w momencie odbioru zamówienia  w restauracji Gospoda Galiny. Dostępne formy płatności to:
– Karty płatnicze: Visa, MasterCard, American Express, Discover, Diners Club
– BLIK
– gotówka (PLN)

3.3 Dokument fiskalny (paragon lub faktura) potwierdzający wykonanie zamówienia, którego wystawcą jest Restauracja, Kupujący otrzymuje przy odbiorze zamówienia.

IV. PRYWATNOŚĆ

4.1 Informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez Restaurację określa Polityka Prywatności, dostępna pod adresem https://www.palac-galiny.pl/polityka-prywatnosci/

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Restauracją a Kupującym będącym konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

5.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Restauracją a Kupującym, nie będącym konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego sklep.

5.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa.